HODNOCENÍ ŽÁKŮ


Žáci jsou hodnoceni známkou v průběhu školního roku, v pololetí a na konci školního roku. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.


Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

1 - výborný

2 - chvalitebný

3 - uspokojivý

4 - neuspokojivý


Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

prospěl (-a) s vyznamenáním

prospěl (-a)

neprospěl (-a)

Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.

Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý.

Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý.

Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku.

Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.


Průběžné hodnocení:

V průběhu školního roku je žák v individuální výuce hodnocen minimálně jednou za měsíc známkou, kterou učitel zaznamená do třídní knihy a žákovské knížky. Klasifikace v kolektivní výuce probíhá pouze verbálně, v případě problemů kontaktujeme zákonné zástupce.

Známka zahrnuje: zvládnutí zadaných úkolů, úroveň domácí přípravy, aktivitu a přístup žáka k práci v hodině

Žáky hodnotíme a klasifikujeme s ohledem na jejich osobní maximum.

Pro hodnocení žáka v jednotlivých vyučovacích hodinách mohou učitelé využít i alternativní formy hodnocení (např. razítka, obrázky, nálepky apod.), tyto prostředky mají pro žáky motivační funkci, nenahrazují klasifikaci.


  Hodnocení v pololetí a na konci školního roku:

V pololetí a na konci školního roku je žák hodnocen známkou na vysvědčení. Tu stanovuje učitel na základě:

  • klasifikace v průběhu školního roku
  • posouzení úrovně prezentace práce žáka na veřejnosti (vystoupení, výstavy apod.)
  • úrovně splnění kritérií stanovených v učebních osnovách (splnění učebních osnov hodnotíme stupněm 1).

V případech, kdy jsou učební osnovy rozpracovány do delších časových celků než jeden rok (např. ve výtvarném oboru, v komorní hře apod.), klasifikujeme pokroky žáka směrem ke splnění daných učebních osnov.   


Kritéria pro postup žáka do vyššího ročníku:

Absolvování nejméně jednoho vystoupení, koncertu, výstavy, představení za školní rok nebo úspěšné vykonání komisionální zkoušky.


Kritéria pro absolvování stupně:

Splnění učebních osnov daných tímto ŠVP pro I. či II. stupeň ZUŠ s hodnocením nejhůře stupněm 3 (uspokojivý).

Absolventský koncert, výstava, vystoupení, představení, případně komisionální zkouška před komisí složenou nejméně ze tří učitelů.


Komisionální zkoušky:

Podléhají platné legislativě.

Učitel si může v odůvodněných případech (např. při dlouhodobé absenci žáka) vyžádat jejich konání.


Zásady hodnocení:

Žák musí vědět, za co bude hodnocen.

Vycházíme z pozitivního hodnocení žáka.

Při hodnocení je možné přihlédnout k momentální indispozici žáka.


Charakteristika klasifikačních stupňů na vysvědčení:

1 - žák plní zadané úkoly a učební osnovy, ve výuce je aktivní, je schopný samostatné přípravy (přiměřeně ke svému věku), projevuje zájem o zvolený obor

2 - zadané úkoly a učební osnovy plní žák s drobnějšími nedostatky (na nižší úrovni)

3 - žák plní zadané úkoly a učební osnovy pouze částečně, jeho domácí příprava je průměrná

4 - žák neplní zadané úkoly a učební osnovy, má zásadní nedostatky v domácí přípravě