Hudební obor

Posláním hudebního oboru je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium, základy odborného vzdělání a vychovat z nich hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě uplatnit v různých hudebních žánrech buď jako amatéři nebo budoucí profesionálové. To znamená vést žáky ke schopnosti vlastního pěveckého nebo instrumentálního projevu a rozvíjet schopnost proniknout do výrazu hudebního díla a umět jej pochopit.

Výuka hudebního oboru je rozdělena na přípravné studium, základní studium I. stupně a základní studium II. stupně.

Přípravné studium je určeno dětem ve věku 5 - 7 let, hravou formou je zde podchycen zájem dětí o hudbu a na základě těchto předpokladů rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Aktivizuje a podněcuje se jejich tvořivost v elementárních činnostech pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových. Výuka probíhá individuální či skupinovou formou.

I. stupeň má 7 ročníků, během nichž se žáci učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu a seznamují se s literaturou svého oboru.

II. stupeň má 4 ročníky, žáci zde navazují na poznatky získané v I. stupni, dále je prohlubují a zdokonalují.

Důležitou složkou výchovy každého hudebníka je příprava k souhře - ať už se jedná o hru v souborech, v orchestru, komorní hru, čtyřruční hru, apod. Cílem výuky hudebního oboru by měla být schopnost absolventů samostatně hrát na zvolený nástroj, studovat nové skladby v rozsahu svých možností a uplatňovat se jako sólisté nebo členové různých hudebních souborů.


Studijní zaměření a vyučované předměty hudebního oboru:

Přípravné studium

Hra na klavír, hra na varhany

Hra na elektronické klávesové nástroje - EKN (keyboard)

Elektronické zpracování hudby a Zvuková tvorba - EZHZT

Hra na akordeon, hra na dudy

Hra na housle, hra na violu, hra na violoncello, hra na kontrabas

Hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou flétnu

Hra na klarinet, hra na saxofon

Hra na trubku, hra na lesní roh, hra na eufonium

Hra na kytaru, hra na elektrickou kytaru, hra na baskytaru, hra na mandolínu

Hra na bicí nástroje

Sólový zpěv, sborový zpěv

Skupinová interpretace (komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, studium komorních a orchestrálních partů, čtyřruční hra, doprovod, komorní zpěv, sborový zpěv)

Hudební nauka


Podrobné informace k jednotlivým studijním zaměřením Hudebního oboru viz. Školní vzdělávací program.