STRATEGIE PRO KOMPETENCI KULTURNÍ


 • Vedeme žáky k aktivnímu kulturnímu životu. Učíme je, aby dokázali sami vyhledávat a navštěvovat kulturní akce a také zhodnotit jejich kvalitu, případně pojmenovat své dojmy z nich.
 • Propagujeme akce školy i prostřednictvím vzájemné komunikace našich žáků.
 • Ukázky různých uměleckých děl používáme ve výuce při motivaci, během práce, i při srovnávání a hodnocení.
 • Vedeme žáky k vlastním reakcím na umělecká díla, podporujeme verbální hodnocení, vyjádření vlastního názoru nebo k hledání dobových souvislostí.
 • Při veřejných akcích usilujeme o spolupráci mezi obory ZUŠ, abychom poskytli žákům ucelený přehled o možnostech uměleckého vyjádření.
 • Snažíme se probudit v žácích umělecké ambice, snahu dokončit a realizovat dílo a tím přispět k posílení kulturní oblasti života.
 • Vedeme žáky k tomu, aby do své umělecké činnosti zapojili i své okolí (rodinu, spolužáky, přátele) a tím přispěli ke kulturní orientaci celé společnosti.
 • Vedeme žáky k tomu, aby si svojí uměleckou činnost uměli obhájit, aby se nestyděli prezentovat ji i před svými vrstevníky a rodiči.
 • Žákovské práce dle možností zaznamenáváme a uchováváme na dostupných digitálních nosičích.
 • V co nejširší možné míře se podílíme na kulturním životě města a okolí.
 • Vedeme žáky k úvahám, co je a není etické při zobrazování skutečnosti.
 • Práce v tanečních a hudebních souborech vede žáky k uvědomování si důležitosti zachovávání tradic.