STRATEGIE PRO KOMPETENCI OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ


 • V nejširší možné míře organizujeme na všech oborech přípravné studium.
 • Snažíme se, aby si žáci dokázali naplánovat a cílevědomě realizovat pravidelnou domácí přípravu (především v hudebním oboru), aby se pravidelně zabývali prací na zadaných úkolech a tím i trvalým zlepšováním své umělecké úrovně.
 • Především v individuální výuce úzce spolupracujeme s rodiči.
 • Neformálním prostředím a vstřícným, ale důsledným jednáním vedeme žáky k sebereflexi a sebevyjádření.
 • Vytvářením společných projektů vedeme žáky k zodpovědnosti za svou práci vůči sobě i tvůrčím kolektivům.
 • Příkladem vlastní umělecké praxe (koncerty, taneční a divadelní představení, výstavy) vedeme žáky k tvůrčí veřejné umělecké činnosti.
 • Při vzájemné komunikaci klademe důraz na ohleduplnost, kultivované a slušné chování v kolektivu, podporujeme zdravou sebedůvěru žáků.
 • Všechny žáky vedeme k aktivní účasti v kolektivních formách výuky, zdůrazňujeme důležitost každého podílu na společném výsledku.
 • Poukazujeme na význam jednotlivých rolí v kolektivní umělecké činnosti ve vztahu ke konkrétnímu výsledku společné práce.
 • Učíme žáky pomáhat slabším a učit se od zkušenějších členů kolektivu.
 • Podporujeme realizaci společných mezioborových projektů, při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.
 • Důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností.
 • Na pedagogických poradách i různých mimoškolních akcích koordinujeme společné postupy při výuce.
 • Dbáme na širokou internetovou prezentaci školy a na komunikaci mezi žáky a pedagogy i v internetovém prostředí.
 • Výsledky práce našich žáků zaznamenáváme trvale na různých nosičích (CD, DVD, ...).