PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI


Žákům, kteří jsou podle posudku z pedagogicko-psychologické poradny diagnostikováni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, může škola v souladu se školským zákonem, na základě žádosti zákonných zástupců žáka, potvrzení příslušného zařízení a souhlasu ředitele školy, vypracovat individuální vzdělávací plán. Tento plán, který není součástí Školního vzdělávacího programu, vypracovává škola zpravidla na jeden školní rok.

Žákům, u kterých rozsah jejich handicapu není důvodem pro vystavení potvrzení pedagogicko-psychologickou poradnou, nelze nabídnout individuální studijní plán. U těchto žáků volíme různé formy a metody výuky podle povahy jejich handicapu.


Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Žákům, kteří jsou podle posudku z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra diagnostikováni jako mimořádně nadaní, může škola v souladu s ustanovením Školského zákona na základě žádosti zákonných zástupců žáka, potvrzení příslušného zařízení a souhlasu ředitele školy, vypracovat individuální vzdělávací plán. Tento plán, který není součástí Školního vzdělávacího programu, vypracovává škola zpravidla na jeden školní rok.

Žákům, kteří prokazují mimořádné dispozice ke studiu zvoleného oboru a mají dlouhodobě výborné studijní výsledky nebo se systematicky připravují na další studium ve vyšších typech škol s uměleckým zaměřením, ale nejsou diagnostikováni specializovaným pracovištěm jako mimořádně nadaní, individuální vzdělávací plán nevytváříme. V tomto případě však můžeme přizpůsobit výuku možnostem žáka za účelem dosažení jeho studijního maxima posílením hodinových dotací v individuální nebo individualizované výuce, rozšířením obsahu učiva, zvýšenou účastí na žákovských a veřejných vystoupeních, prezentací na výstavách, účastí na soutěžích apod.

O navýšení hodinové dotace takovému žákovi rozhoduje ředitel školy na návrh příslušného oddělení nebo oboru.