Hudební obor

Uvedené školné je za pololetí

Individuální výuka, hod. dotace 1


1.500,- Kč

Individuální výuka, hod. dotace 1,5

(jen mimořádně nadaných žáků)

2.100,- Kč

Rozšířené studium, hod. dotace 2

(jen mimořádně nadaných žáků)

2.600,- Kč

Skupinová výuka, hod. dotace 1

(2 - 4 žáci)

1.000,- Kč

Přípravná hudební výchova

(kolektivní studium)

1.000,- Kč

Pěvecký sbor


1.000,- Kč

SPD výdělečně činní


7.000,- Kč

SPD studující platí ve stejné výši jako základní studium. 


Úhrada za vzdělávání se platí ve dvou splátkách:

I. pololetí - září až leden, splatnost 15. září. Specifický symbol 100.

II. pololetí - únor až červen, splatnost do 15. února. Specifický symbol 200.

Platba převodem na účet školy: 27-6276600207/0100

var. symbol má každý žák na jednotlivé studijní zaměření zvlášť v IZUŠ.

SLEVY

Žáci: O slevu je možno požádat v případě, že žák neabsolvoval výuku v nejméně čtyřech po sobě jdoucích hodinách z vážných důvodů, jako je např. nemoc. Absence žáka musí být řádně omluvena zákonným zástupcem. O slevu je nutno požádat písemně na základě zdravotního potvrzení. 

Nově poskytujeme tzv. "rodinnou" slevu. O tuto slevu mohou žádat rodiny, které splňují podmínku, že děti z této rodiny navštěvují šest a více studijních zaměření. Třetí a další dítě z takové rodiny, jehož sourozenci jsou v aktuálním školním roce žáky ZUŠ Mladá Boleslav, může uplatnit 50% slevu na jím navštěvovaná studijní zaměření.  

Děti zaměstnanců: Platí za každé své dítě jen za jedno nejdražší studijní zaměření. Na ostatní navštěvující studijní zaměření mají slevu 100%. Slevu týkající se jednotlivých dětí je nutné hlásit předem vedení školy.