STRATEGIE PRO KOMPETENCI K UMĚLECKÉ KOMUNIKACI


 • Odborné vedení žáků je zajištěno převážně kvalifikovanými učiteli, v některých případech současně vykonými umělci ve svém oboru. Škola i učitelé věnují velkou pozornost dalšímu vzdělávání.
 • Během školního roku organizujeme velké množství koncertů, divadelních a tanečních představení a výstav, které žákům dávají velký prostor k samostatnému uměleckému vyjádření.
 • Seznamujeme žáky s dostupnými a adekvátními uměleckými prostředky.
 • Vedeme žáky k pozorování okolního světa a ukazujeme jim možnosti čerpání podnětů k vlastní umělecké tvorbě.
 • Velká pestrost specializací všech oborů umožňuje žákům rozvíjet ty dovednosti, které jsou pro jejich osobitost nejdůležitější - pomáháme žákům s výběrem specializací podle vhodných dispozic a uměleckého nadání.
 • Vhodným pojmenováním a volbou pracovního postupu vedeme žáky k pochopení úkolu a objevení dalších postupů a souvislostí.
 • Poskytujeme žákům možnost další výuky i nad rámec běžné docházky do ZUŠ (víkendová soustředění apod.).
 • Seznamujeme žáky se současnou i historickou uměleckou produkcí v daném oboru, poskytujeme základní přehled o uměleckém dění v regionu.
 • Formou diskuse učíme žáky rozumět umělecké produkci, diskutujeme o ní a hodnotíme ji.
 • Kromě vlastní učitelské i žákovské tvorby využíváme přímé návštěvy kulturních akcí a všechna média včetně internetu.
 • Respektujeme v maximální možné míře vlastní názory žáků a vedeme je k respektování názorů druhých.
 • Prostřednictvím cvičení, etud a řízených diskuzí učíme žáky chápat vztah mezi obsahem a formou.
 • Poskytujeme žákům základní přehled o stylech a formách umělecké práce a také o zásadních obdobích dějin umění.
 • Ve spojení s praxí se snažíme o osvětlení základních principů, na kterých je založena kulturní (umělecká) tvorba.
 • Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací a následně ke vzájemnému sdělování dojmů ze svých i jiných uměleckých výkonů a k jejich hodnocení.
 • Seznamujeme žáky se základním pojmoslovím daného uměleckého oboru, vedeme je ke správnému porozumění a užívání uměleckého jazyka.