Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na trubku

TrubkaHra na žesťové nástroje navazuje na Přípravnou hudební výchovu, kde probíhá výuka na přípravný dechový nástroj. Pro nácvik správného dýchání a posazení nástroje na rty jsou používány různé didaktické pomůcky, včetně samotného nátrubku. Jako přípravný dechový nástroj jsou používány rozměrově menší žesťové nástroje (kornet, případně nástroje s označením „Baby“), které jsou svou konstrukcí přizpůsobené nejmladším žákům. Žáci jsou vybaveni potřebnými fyzickými předpoklady.

Žáci jsou od 1. ročníku seznamováni s nástrojem, jeho historií a uplatněním. Získávají základní návyky potřebné pro hru na žesťový nástroj. Učí se správnému držení nástroje, postoji při hře, nasazení nátrubku na rty a vytváří základy nátisku a správného dýchání.

Získané znalosti a dovednosti během studia uplatňují žáci v individuálně zvoleném předmětu  z nabídky skupinové interptretace hry nebo sborového zpěvu podle učebního plánu.

Výsledkem tohoto studia je přirozený a kultivovaný přednes skladeb, které jsou vybírány podle vyspělosti žáka – lidové písně, umělé písně, elementární skladby po přednesové skladby různých stylových období. Zároveň je zohledňována technická a přednesová náročnost skladeb dle požadavků jednotlivých ročníků v daném stupni studia

Dále vyučují

MgA. Pinkas Martin, Ph.D.