VŠEOBECNÉ INFORMACE


 • Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT)
 • Vyučování probíhá dle Školního vzdělávacího programu, upozorňujeme na závaznost rozhodnutí a opravdovost zájmu o studium
 • Jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, které je vedeno kvalifikovanými pedagogy, specialisty v daném oboru
 • Množství přijatých žáků je omezeno kapacitou a možnostmi školy
 • Ke vzdělávání v ZUŠ mohou být přijati žáci, kteří k 1. září daného školního roku dovrší 5 let
 • Přihlášku ke studiu zvoleného oboru zájemce vyplní na internetovém odkazu izus.cz a elektronicky odešle
 • Přihlášku vytiskne škola, nebo zákonný zástupce a je opatřena jeho podpisem
 • Uchazeč o přípravné studium prokáže předpoklady pro vzdělávání na základě na webu zveřejněných kritérií, termín talentové zkoušky bude zveřejněn na webových stránkách nejpozději 14 dní před jejím konáním
 • Zájemce o základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé vykoná talentovou zkoušku, jejíž termín bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 14 dní před jejím konáním
 • O přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy
 • O výsledku talentové zkoušky bude zákonný zástupce vyrozuměn e-mailem