VYUČOVANÉ OBORY

Hudební obor

Posláním hudebního oboru je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium, základy odborného vzdělání a vychovat z nich hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě uplatnit v různých hudebních žánrech buď jako amatéři nebo budoucí profesionálové. To znamená vést žáky ke schopnosti vlastního pěveckého nebo instrumentálního projevu a rozvíjet schopnost proniknout do výrazu hudebního díla a umět jej pochopit.

Výuka hudebního oboru je rozdělena na přípravné studium, základní studium I. stupně a základní studium II. stupně.

Přípravné studium je určeno dětem ve věku 5 - 7 let, hravou formou je zde podchycen zájem dětí o hudbu a na základě těchto předpokladů rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Aktivizuje a podněcuje se jejich tvořivost v elementárních činnostech pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových. Výuka probíhá individuální či skupinovou formou.

I. stupeň má 7 ročníků, během nichž se žáci učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu a seznamují se s literaturou svého oboru.

II. stupeň má 4 ročníky, žáci zde navazují na poznatky získané v I. stupni, dále je prohlubují a zdokonalují.

Důležitou složkou výchovy každého hudebníka je příprava k souhře - ať už se jedná o hru v souborech, v orchestru, komorní hru, čtyřruční hru, apod. Cílem výuky hudebního oboru by měla být schopnost absolventů samostatně hrát na zvolený nástroj, studovat nové skladby v rozsahu svých možností a uplatňovat se jako sólisté nebo členové různých hudebních souborů.

Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor základních uměleckých škol rozvíjí celkovou osobnost žáka pomocí tvořivých aktivit a prostřednictvím dramatických činností (pohybových, mluvních, hereckých, loutkářských, výtvarných a scénografických). Rozvíjí u žáků nejen umělecké cítění, hlavně v divadelní a slovesné oblasti, ale také sociální schopnosti (vztahy ve skupině, respekt k partnerovi, vyjádření vlastního názoru, řešení konfliktní situace apod.). Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti rozvíjející obrazotvornost, pohybové a mluvní schopnosti, přednes a práci s příběhem.

Žáci zde získávají předpoklady pro studium uměleckých oborů, např. herectví, režie, dramaturgie, ale především pro uplatnění v životě (vystupování na veřejnosti, umění spolupráce, kreativní myšlení apod.).

Výuka je realizovaná skupinově a členěna na přípravné studium od 6 do 8 let, kde se žáci seznamují se základy práce ve skupině, pro žáky od 8 let je určen I. stupeň studia, který trvá po dobu 7 let, II. stupeň plynule navazuje, je určen žákům od 15 let a trvá čtyři roky. V tomto studiu žák využívá své nabyté znalosti a schopnosti a dále je rozšiřuje.

Taneční obor

Vzdělávací obsah tanečního oboru vychází ze dvou vzdělávacích oblastí Taneční tvorba a Recepce a reflexe tanečního umění.

Během celého studia je kladem hlavní důraz na klasickou taneční techniku, dále na zdokonalování pohybových dovedností, na rozvoj osobnosti, tvůrčích schopností, vyjadřování vlastních prožitků a originality.

Charakteristika: Taneční studium na naší škole poskytuje výuku taneční výchovy již v přípravných ročnících, tzn. dětem 5 - 7 letým. Po složení talentových zkoušek mohou děti pokračovat ve výuce I.stupně základního studia.

Od 1. - 7 .ročníku jsou předměty taneční výchova a taneční praxe. Předmět taneční výchova zahrnuje základy lidového tance, klasického tance a současného tance. I. stupeň základního studia žáci ukončí závěrečným absolventským vystoupením a poté mohou pokračovat ve studiu II. stupně a následně ve studiu pro dospělé.

Na konci I. a II. stupně žáci absolvují veřejným vystoupením.

Korepetice je využívaná v plném rozsahu učebního plánu tanečního oboru.

Výtvarný obor

Koncepce výuky v naší ZUŠ se profiluje více způsoby, v nichž má vždy svůj podíl vzdělávací i výchovný aspekt. Snahou našeho výtvarného oboru je poskytnout žákům co nejširší rozhled na poli výtvarného vnímání , myšlení, vyjadřování a tvořivosti, proto se úzce nespecializuje.

Žákům nabízíme vzdělávání nejen ve výtvarných činnostech a dovednostech, ale kvalitní výtvarný rozvoj osobité tvorby a ucelený přehled o výtvarném umění. Vedeme děti ke svědomité a důsledné práci, k úctě k etickým a kulturním hodnotám.