ŠKOLNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNO POLOLETÍ

Hudební obor

Individuální výuka: 1 hod. týdně: 1.900,- Kč

Individuální výuka (jen u mimořádně nadaných žáků)* 1,5 hod. týdně: 2.800,- Kč

Rozšířené studium (jen u mimořádně nadaných žáků)* 2 hod. týdně: 3.400,- Kč

Skupinová výuka (2-4 žáci) 1 hod. týdně: 1.500,- Kč

Přípravná hudební výchova (kolektivní studium):  1.500,-

Pěvecký sbor1.500,- Kč

Studium pro dospělé - výdělečně činní:  9.000,- Kč

* jen po domluvě s ředitelem


Literárně-dramatický obor

Přípravné a základní studium1.500,- Kč

Studium pro dospělé - výdělečně činní:  8.000,- Kč


Taneční obor

Přípravné a základní studium:  1.500,- Kč

Studium pro dospělé - výdělečně činní:  8.000,- Kč


Výtvarný obor

Přípravné a základní studium:  1.700,- Kč

Rozšířené studium:  2.800,- Kč

Studium pro dospělé - výdělečně činní:  9.000,- Kč


Studium pro dospělé - studující platí ve stejné výši jako základní studium.

Úhrada za vzdělávání probíhá ve DVOU splátkách:

I. pololetí - září až leden daného ŠR, splatnost do 30. září, specifický symbol 100.

II. pololetí - únor až červen ŠR, splatnost do 15. února, specifický symbol 200.

Platby proběhnou převodem na účet školy 123 -8800940267/0100.

Každý žák obdrží mailem svůj variabilní symbol pro jednotlivá studijní zaměření zvlášť.


Slevy

Žáci:

O slevu je možno požádat v případě, že žák neabsolvoval výuku v nejméně čtyřech po sobě jdoucích hodinách z vážných důvodů, jako je např. nemoc. Absence žáka musí být řádně omluvena zákonným zástupcem. O slevu je nutno žádat písemně na základě zdravotního potvrzení.

Nově poskytujeme tzv. "rodinnou" slevu. O tuto slevu mohou žádat rodiny, které splňují podmínku, že děti z této rodiny navštěvují šest a více studijních zaměření. Třetí a další dítě z takové rodiny, jehož sourozenci jsou v aktuálním školním roce žáky ZUŠ Mladá Boleslav, může uplatnit 50% slevu na jím navštěvovaná studijní zaměření.  

Děti zaměstnanců:

Platí za každé své dítě jen za jedno nejdražší studijní zaměření. Na ostatní navštěvující studijní zaměření mají slevu 100%. Slevu týkající se jednotlivých dětí je nutné hlásit předem vedení školy.